Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Preberite več o piškotih.

Tipski projekti

Spodnji projekti predstavljajo del ponudbe tipskih projektov stanovanjskih hiš. Seveda pa smo vam z veseljem pripravljeni ustreči in izdelati projekt »na željo«.

Napotki investitorjem

Ker želimo, da bo celoten postopek, od ideje do pridobitve gradbenega dovoljenja in same gradnje za investitorje čim bolj prijazen, smo za vas pripravili nekaj uporabnih napotkov.

Kdo smo

Tehnični biro d.o.o. s sedežem v Murski Soboti, je družba, ki se že več kot 20 let ukvarja s projektiranjem objektov s področja nizkih in visokih gradenj. V podjetju je stalno zaposlenih 5 ljudi.

Tipski projekti

Predstavljamo vam del ponudbe iz našega kataloga tipskih projektov stanovanjskih hiš, ki smo jih pripravili za vas. Tipski projekt je načeloma že izdelan projekt, dopolnjen s prilagoditvami, glede na lokacijo objekta in druge pogoje. Možno pa je izdelati tudi manjše spremembe tipskega projekta. Projektno dokumentacijo pa vam lahko izdelamo tudi »na željo«. Gre za unikatni projekt, ki upošteva vaše zamisli. Takšen projekt se v celoti izdela na novo, zato je tudi cena višja od tipskega projekta.


Napotki investitorjem

Preden investitor zaupa izdelavo projektne dokumentacije izbranemu projektantu, je običajno, da že ima izoblikovano idejo željene sanjske hiše. Z veseljem bomo njegove želje upoštevali, hkrati pa ga bomo z vso skrbnostjo opozorili na morebitne ovire, to je pogoje gradnje iz veljavnih prostorskih aktov, ki morebiti ne bi bile skladne z njegovimi željami, ali bi celo prepovedovale nekatere njegove zamisli v zvezi z oblikovanjem objekta.

Priporočamo, da si investitor že pred naročilom izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) pri občini, na območju katere se bo gradnja izvajala, pridobi lokacijsko informacijo s pogoji gradnje zadevnega objekta. Za sam začetek izdelave PGD pa je potreben tudi geodetski načrt zemljišča, na katerem se predvideva gradnja. Po izrecnem naročilu investitorja pa lahko zanj to stori tudi projektant.

Naše projektivno podjetje izdela za investitorja projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V fazi izdelave projektne dokumentacije pridobimo tudi projektne pogoje, soglasja in soglasja za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacija, cesta, in drugo). Slednje storitve predstavljajo že del upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Razpolagamo z dolgoletnimi (19 let) izkušnjami na tem področju, s strokovnim, korektnim in hitrim odzivom pa pripomoremo, da ugodimo tudi vsem zahtevam uradnih oseb na Upravnih enotah v korist investitorja. Pridobitev gradbenega dovoljenja je praviloma zelo zamuden upravni postopek, ki prenekateremu investitorju vzame preveč časa, predvsem pa povzroči nepotrebno nejevoljo že pred samim začetkom gradnje. Zaradi tega se lahko z investitorjem tudi dogovorimo, da po njegovem pooblastilu prevzamemo skrb za pridobitev gradbenega dovoljenja in mu s tem prihranimo čas, pa tudi denar.

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) ni v odvisnosti od upravnega postopka na Upravni enoti. Gre za tehnične rešitve posameznih odgovornih projektantov, ki so odgovorni pravilom stroke. PZI projektna dokumentacija z vsemi posameznimi načrti za izvedbo s svojimi detajlnimi rešitvami služi izvajalcem posameznih del za graditev in izvedbo. Izdelavo PZI projektne dokumentacije izdelamo tudi investitorjem gradnje stanovanjskih hiš, saj je le-ta potrebna skladno z zakonodajo, priporočamo pa jo investitorju tudi zato, ker mu daje varnost pred neupravičenim zaračunavanjem del, ki pa jih izvajalec ne izvede. S PZI projektno dokumentacijo namreč investitor pridobi tudi popise del in projektantski predračun. Na osnovi natančnih popisov del investitor pridobi realne ponudbe večih ponudnikov, ki se dajo konkretno primerjati in kontrolirati. Le tako se bo investitor pravilno odločil za najugodnejšega izvajalca. Če pa se odloči še za strokovni nadzor nad izvedbo del, se dodatno zavaruje pred finančnimi zlorabami izvajalcev, predvsem pa si s prisotnostjo nadzora na gradbišču zagotovi kvalitetno in strokovno izvedbo. Nadzor prepreči vgradnjo nekvalitetnega in neustreznega materiala, izpuščanje določenih faz gradnje in še bi lahko naštevali. Strošek za omenjeni strokovni nadzor se mu bo tako zelo obrestoval. Zato se investitorjem toplo priporočamo tudi z navedenimi storitvami.

In že smo pri dokončanju gradnje. Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo PID (projekt izvedenih del), v katerem so vrisane in v pismeni obliki prikazane vse manjše spremembe, ki so se izdelale med samo gradnjo. Projekt izvedenih del je namreč projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Njegov namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

Za stanovanjsko hišo izdelava PID-a sicer ni potrebna, saj je postopek pridobitve uporabnega dovoljenja poenostavljen. K vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja pa je potrebno poleg geodetskega načrta priložiti izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi. V primeru, da investitor ne bo zagotovil strokovnega nadzora nad gradnjo objekta, obstoja velika verjetnost, da takšne izjave ne bo pridobil od odgovornega projektanta.

O nas

Tehnični biro d.o.o. s sedežem v Murski Soboti, Slovenska ul. 11, je družba, ki se že več kot 20 let ukvarja s projektiranjem objektov s področja nizkih in visokih gradenj. V sklopu objektov visokih gradenj projektiramo predvsem stanovanjske hiše, poslovne objekte, gospodarske in industrijske objekte, v sklopu nizkih gradenj pa najpogosteje projektiramo ceste, zunanje vodovode, zunanjo kanalizacijo. V podjetju je stalno zaposlenih 5 ljudi.

Izdelujemo vse vrste projektnih dokumentacij in sicer: IDZ, IDP, PGD, PZI, PID, ki vsebujejo vse načrte in elaborate v skladu z veljavno zakonodajo.

Izvajamo tudi strokovni nadzor nad izvedbo vseh del, ki so predmet projektne dokumentacije in torej tudi izvedbe. Odgovorni nadzornik nadzira, ali se gradnja izvaja po PGD projektni dokumentaciji in izdanem gradbenem dovoljenju, pa tudi po PZI projektni dokumentaciji. Nadzoruje kvaliteto izvedenih del, gradbenih proizvodov in vgrajenih materialov, inštalacij in tehnološke opreme, ki se vgrajujejo v objekt. Razen tega nadzoruje skladnost obračunanih del z dejansko  izvedenimi in roke izvedbe, skladno s terminskim planom. Investitor mora torej zagotoviti nadzor pri graditvi objekta najpozneje z začetkom pripravljalnih del na gradbišču. Med investitorjem in nadzorom mora biti sklenjena pogodba. Pomembno je, da odgovorni nadzornik deluje na strani investitorja.

ZGO-1B (Zakon o graditvi objektov) je uvedel tudi sodelovanje projektanta v času gradnje, kar je zakonodajalec obdelal kot projektantski nadzor v 45., 83. in 92. čl. ZGO-1B.

Gre za to, da odgovorni vodja projekta (OVP) nadzoruje ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (velja za projektanta PGD), da odgovorni projektant (OP) sproti potrjuje vse spremembe nastale med gradnjo (in morebitne dopolnitve projekta) (velja za projektanta PGD ali PZI, odvisno od nivoja spremembe) in da v "dokazilu o zanesljivosti objekta", odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (OVP PGD) podpiše izjavo, da je objekt zgrajen v skladu s PGD (in posredno s tem tudi z izdanim gradbenim dovoljenjem)

Za opravljanje zahtevnih nalog imamo zaposlen strokovno usposobljen kader. Za izdelavo geodetskih načrtov, geomehanskih elaboratov, načrtov arhitekture, krajinske arhitekture, elektroinštalacij, opreme in naprav, za prestavitev ali zaščito obstoječih, oz. novogradnjo elektro in telekomunikacijskih vodov in naprav, pa družba sodeluje z odgovornimi projektanti drugih projektantskih hiš – podizvajalci oz. zunanjimi sodelavci.

V želji po vašem cenjenem povpraševanju, se vam priporočamo z našimi zgoraj navedenimi storitvami.
Podjetje

TEHNIČNI BIRO d.o.o.

Slovenska ulica 11
9000 Murska Sobota

Status podjetja: družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena leta 1990.
Osnovni kapital: 16.692,00 EUR
Prokuristka: Majda Frangež, inž. grad.
Zastopnik: Tomaž Frangež, univ. dipl. inž. str.

Osnovni podatki

TRR: 02341 0011143112 NLB
Matična št.: 5412587
ID številka za DDV: SI30058201

Kontaktni podatki

Tel.: 02/53-04-113, 02/53-04-114
Fax: 02/53-04-115
E-pošta: info@tehnicnibiro.si
Facebook: facebook.com/stanovanjskehise
 

Lokacija

Slovenska ulica 11
9000 Murska Sobota

Kontaktni podatki

02/53-04-113

02/53-04-114

info@tehnicnibiro.si